กรรมการผู้จัดการ

คุณ สมเกียรติ อภิสุทธิไมตรี

กรรมการผู้จัดการ Netdesign Host Co.,Ltd.
   somkiat@netdesignhost.com

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณ พรพรรณ เธียรประพันธ์

   ple@netdesignhost.com

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณ พิชยา เมืองสูง

   pitchaya@netdesignhost.com

บุคลากรฝ่ายขาย

คุณ เบญจมาศ พลายศิริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        tak@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ กัลยา สพานแก้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        kanlaya@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ ศราวุธ เกษวิริยการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        a@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ สวนันท์ ยาไธสง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        contact@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ ปัทพงษ์ ยิ่งผดุงทรัพย์

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        contact@netdesignhost.com
        02-642-0405

บุคลากรฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

คุณ วนิดา สอนทอง

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        contact@netdesignhost.com
        02-642-0450

คุณ กมลทิพย์ คำรังสี

เจ้าหน้าที่ Call Center

        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        contact@netdesignhost.com
        02-642-0450

บุคลากรฝ่ายเทคนิค

คุณ มนตรี ศรีลารัตน์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-18.00 น.
        tri@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ เอกวัฒน์ รอดพงษา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        eak@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ ชาคริต เอกวุฒิไตรภพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-06.00 น.
        deaw@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ วรรธนะ พุทธเกสร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        naa@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ อมเรศ บุญก้ำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-06.00 น.
        jeab@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ สารัตถ์ ตรีสุขเกษม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        beer@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ กิตติพงษ์ ภูลสนอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        green@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ มงคล รอดศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        contact@netdesignhost.com
        02-642-0405

คุณ ศศิธร พรทิพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโดเมนเนม
        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        contact@netdesignhost.com
        02-642-0405

บุคลากรฝ่ายบัญชี

คุณ ไอรินลดา อินาลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

        จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
        accounting@netdesignhost.com
        02-642-0450